Reklamačný poriadok TU! 

Záväzné obchodné podmienky dodávok pre konečného spotrebiteľa :

1. Zmluvný vzťah. Vyplnením a zaslaním internetovej objednávky z internetového obchodu  www.sedos.sk vzniká medzi spoločnosťou SEDOS s.r.o. (ďalej len dodávateľ) a odberateľom zmluvný vzťah podľa § 409 o kúpnej zmluve Obchodného zákonníka (zákon č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov), kde sa dodávateľ zaväzuje dodať objednaný tovar a odberateľ ho prevziať a zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu.

2. Kúpna cena je stanovená dohodou a rozumie sa ňou cena výrobkov s DPH, manipulačný poplatok 1 € a poštovné*. Pri dodávke výrobkov poštou s hmotnosťou balíka do 0,1kg je poštovné 1,56 € s DPH, pri hmotnosti balíka od   0,11 - 0,51 kg je   poštovné 1,92 € s DPH, pri hmotnosti balíka od 0,51 - 1 kg je   poštovné 2,76 € s DPH, pri hmotnosti balíka od 1,01 - 2 kg je poštovné 3,96 € s DPH, pri hmotnosti balíka od 2,01 - 5 kg je  poštovné   4,68 € s DPH, pri hmotnosti balíka od 5,01 - 10 kg je poštovné 5,88 € s DPH, pri hmotnosti balíka nad 10 kg je  poštovné   10 € s DPH. Pri dodávke výrobkov v hodnote nad 35 € bez DPH (41,65 s DPH) je poštovné zdarma pre balíky s hmotnosťou do 5 kg.

3. Platobné podmienky. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodávateľovi splnením jeho záväzku - dodaním objednaného tovaru podľa týchto obchodných podmienok. Platba bude uskutočnená v hotovosti pri dodaní objednaného tovaru - na dobierku.

4. Dodacie podmienky. Dodanie tovaru zabezpečí na vlastné náklady a nebezpečenstvo dodávateľ. Dodávateľ je povinný tovar baliť do obalov tak, aby sa zamedzilo poškodeniu tovaru pri doprave. Zmeny termínu a miesta dodania sú možné len po odsúhlasení obidvoma stranami. Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť odrodu, ktorá už nie je na sklade, podobnou odrodou; dodať aj čiastočnú dodávku, pričom na to odberateľa vopred upozorní a dohodne náhradný termín na úplné vybavenie objednávky.

5. Vlastnícke práva. Prechod vlastníckych práv na dodaný tovar prechádza na odberateľa zaplatením celkovej kúpnej ceny v zmysle týchto obchodných podmienok. V prípade neprevzatia  dodávky odberateľom má právo dodávateľ požadovať uhradenie všetkých prepravných nákladov od odberateľa.

6. Záruky. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v akosti obvyklej pre tento druh tovaru a prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre predaj konečnému spotrebiteľovi podľa noriem platných v SR. Záruka je vyznačená na každom balení. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neodbornou manipuláciou, nevhodným skladovaním (tovar vyžaduje skladovanie na suchom a chladnom mieste, so stálou teplotou a vlhkosťou) a nesprávnym použitím (neodborná aplikácia v rozpore s doporučeným návodom na použitie).

7. Reklamácie. Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať dodávku, najmä množstvo a odrodové zloženie a prípadné nedostatky reklamovať u dodávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí dodávky. Pri nedodržaní stanovenej lehoty dodávateľ uvedené námietky a nedostatky neuzná. Pri reklamácii kvality osív a hnojív je potrebné predložiť doklad o zaplatení a obal výrobku, na ktorom sú uvedené potrebné údaje - odroda, identifikačné číslo, dĺžka VP, počet semien, dátum výroby a spotreby (pri výsevných pásikoch ide o vnútorný fóliový obal). Reklamačný poriadok TU!.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Internetový obchod  www.sedos.sk dáva kupujúcemu možnosť odstupiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní, vzorový formulár na odstúpenie bol doručený spolu s objednávkou na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom pri registrácií.

8.2. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uskutočnť nasledovnými spôsobmi:
8.2.1. Emailom na sedos@sedos.sk 
8.2.2. Telefonicky na kontaktné čísla uvedené na stránkach www.sedos.sk
8.2.3. Písomnou formou - listom na adresu spoločnosti.

8.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.

8.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek formou emailu na sedos@sedos.sk . Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.4. Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal formou e-mailov alebo SMS správy o činnosti, ponukách a akciách. Kupujúci môže kedykoľvek formou e-mailu odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto VOP. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10. Platnosť. Tieto obchodné podmienky platia od 1.1.2015 pre internetový obchod  www.sedos.sk pre územie SR.

 

Záväzné obchodné podmienky dodávok pre Fyzickú osobu podnikateľa / Právnickú osobu :

1.Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na fyzické resp. právnické osoby podnikateľov - obchodníkov v maloobchodnom a veľkoobchodnom predaji, ktorí sú pri registrácii povinní uviesť svoje IČO, DIČ a IČ DPH ak sú platcami DPH ( ďalej len "odberateľ" ).

2.Zmluvný vzťah. Vyplnením a zaslaním internetovej objednávky z internetového obchodu  www.sedos.sk vzniká medzi spoločnosťou SEDOS s.r.o. (ďalej len dodávateľ) a odberateľom zmluvný vzťah podľa § 409 o kúpnej zmluve Obchodného zákonníka (zákon č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov), kde sa dodávateľ zaväzuje dodať objednaný tovar a odberateľ ho prevziať a zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu.

3. Kúpna cena je stanovená dohodou a rozumie sa ňou cena výrobkov s DPH vrátane poštovného a manipulačného poplatku. Z ceny výrobkov bez DPH firma SEDOS s.r.o poskytuje množstevné zľavy podľa výšky odberu nasledovne. Pri jednorázovom odbere tovaru v hodnote nad 100 € bez DPH 20% z ceny výrobkov, pri jednorázovom odbere tovaru v hodnote nad 700 € bez DPH 22% z ceny výrobkov, pri jednorázovom odbere tovaru v hodnote nad 1700 € bez DPH 24% z ceny výrobkov, pri jednorázovom odbere tovaru v hodnote nad 3400 € bez DPH 25% z ceny výrobkov. Pri získaní množstevnej zľavy je možná dodatková zľava 1 % pri osobnom odbere a 1% pri platbe v hotovosti. Pri dodávke výrobkov poštou je účtovaný manipulačný poplatok v hodnote 1€ a poplatok v závislosti od hmotnosti balíka : pre balík s hmotnosťou do 0,1 kg je poplatok za poštovné  1,56 € s DPH *, pri hmotnosti balíka od 0,11- 0,5 kg je poplatok za poštovné 1,92  € s DPH *, pri hmotnosti balíka od 0,51- 1,0 kg je poplatok za poštovné 2,76  € s DPH *, pri hmotnosti balíka od 1,10- 2,0 kg je poplatok za poštovné 3,96  € s DPH *, pri hmotnosti balíka od 2,01- 5 kg je poplatok za poštovné 4,68  € s DPH *, pri hmotnosti balíka od 5,01 - 10 kg je poplatok za poštovné 5,88 € s DPH *, pri hmotnosti balíka nad 10 kg  je poplatok za poštovné 10 € s DPH *. 

4. Platobné podmienky. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodávateľovi splnením jeho záväzku - dodaním objednaného tovaru podľa týchto obchodných podmienok. Platba bude uskutočnená v hotovosti pri dodaní objednaného tovaru - na dobierku ak sa jedná o poštovú zásielku, alebo na základe osobného dohovoru prevodným príkazom.

5. Dodacie podmienky. Dodanie tovaru zabezpečí na vlastné náklady a nebezpečenstvo dodávateľ. Dodávateľ je povinný tovar baliť do obalov tak, aby sa zamedzilo poškodeniu tovaru pri doprave. Zmeny termínu a miesta dodania sú možné len po odsúhlasení obidvoma stranami. Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť odrodu, ktorá už nie je na sklade, podobnou odrodou; dodať aj čiastočnú dodávku, pričom na to odberateľa vopred upozorní a dohodne náhradný termín na úplné vybavenie objednávky.

6. Vlastnícke práva. Prechod vlastníckych práv na dodaný tovar prechádza na odberateľa zaplatením celkovej kúpnej ceny v zmysle týchto obchodných podmienok. V prípade neprevzatia  dodávky odberateľom má právo dodávateľ požadovať uhradenie všetkých prepravných nákladov od odberateľa.

7. Záruky. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v akosti obvyklej pre tento druh tovaru a prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre predaj konečnému spotrebiteľovi podľa noriem platných v SR. Záruka je vyznačená na každom balení. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neodbornou manipuláciou, nevhodným skladovaním (tovar vyžaduje skladovanie na suchom a chladnom mieste, so stálou teplotou a vlhkosťou) a nesprávnym použitím (neodborná aplikácia v rozpore s doporučeným návodom na použitie).

8. Reklamácie. Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať dodávku, najmä množstvo a odrodové zloženie a prípadné nedostatky reklamovať u dodávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí dodávky. Pri nedodržaní stanovenej lehoty dodávateľ uvedené námietky a nedostatky neuzná. Pri reklamácii kvality osív a hnojív je potrebné predložiť doklad o zaplatení a obal výrobku, na ktorom sú uvedené potrebné údaje - odroda, identifikačné číslo, dĺžka VP, počet semien, dátum výroby a spotreby (pri výsevných pásikoch ide o vnútorný fóliový obal). Reklamačný poriadok TU!.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Internetový obchod  www.sedos.sk dáva kupujúcemu možnosť odstupiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní,vzorový formulár na odstúpenie bol doručený spolu s objednávkou na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom pri registrácií.

8.2. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uskutočnť nasledovnými spôsobmi:
8.2.1. Emailom na sedos@sedos.sk 
8.2.2. Telefonicky na kontaktné čísla uvedené na stránkach www.sedos.sk
8.2.3. Písomnou formou - listom na adresu spoločnosti.

8.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.

8.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek formou emailu na sedos@sedos.sk . Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.4. Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal formou e-mailov alebo SMS správy o činnosti, ponukách a akciách. Kupujúci môže kedykoľvek formou e-mailu odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto VOP. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

10. Platnosť. Tieto obchodné podmienky platia od 1.1.2015 pre internetový obchod  www.sedos.sk pre územie SR.

* Cena poštovného je stanovené podľa aktuálneho cenníka služieb Slovenskej pošty platného od 1.1.2015