Reklamačný poriadok TU! 

Záväzné obchodné podmienky dodávok pre konečného spotrebiteľa :

1. Zmluvný vzťah. Vyplnením a zaslaním internetovej objednávky z internetového obchodu  www.sedos.sk vzniká medzi spoločnosťou SEDOS s.r.o. (ďalej len dodávateľ) a odberateľom zmluvný vzťah podľa § 409 o kúpnej zmluve Obchodného zákonníka (zákon č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov), kde sa dodávateľ zaväzuje dodať objednaný tovar a odberateľ ho prevziať a zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu.

2. Kúpna cena je stanovená dohodou a rozumie sa ňou cena výrobkov s DPH, manipulačný poplatok 1 € a poštovné*. Pri dodávke výrobkov poštou s hmotnosťou balíka do 0,1kg je poštovné 2,20 € s DPH, pri hmotnosti balíka od   0,11 - 0,51 kg je   poštovné 2,55 € s DPH, pri hmotnosti balíka od 0,51 - 1 kg je   poštovné 3,36 € s DPH, pri hmotnosti balíka od 1,01 - 2 kg je poštovné 4,45 € s DPH, pri hmotnosti balíka od 2,01 - 5 kg je  poštovné   4,80 € s DPH, pri hmotnosti balíka od 5,01 - 10 kg je poštovné 6,- € s DPH, pri hmotnosti balíka nad 10 kg je  poštovné   10,20 € s DPH. Pri dodávke výrobkov v hodnote nad 50 € bez DPH     (60 € s DPH) je poštovné zdarma pre balíky s hmotnosťou do 5 kg.

3. Platobné podmienky. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodávateľovi splnením jeho záväzku - dodaním objednaného tovaru podľa týchto obchodných podmienok. Platba bude uskutočnená v hotovosti pri dodaní objednaného tovaru - na dobierku.

4. Dodacie podmienky. Dodanie tovaru zabezpečí na vlastné náklady a nebezpečenstvo dodávateľ. Dodávateľ je povinný tovar baliť do obalov tak, aby sa zamedzilo poškodeniu tovaru pri doprave. Zmeny termínu a miesta dodania sú možné len po odsúhlasení obidvoma stranami. Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť odrodu, ktorá už nie je na sklade, podobnou odrodou; dodať aj čiastočnú dodávku, pričom na to odberateľa vopred upozorní a dohodne náhradný termín na úplné vybavenie objednávky.

5. Vlastnícke práva. Prechod vlastníckych práv na dodaný tovar prechádza na odberateľa zaplatením celkovej kúpnej ceny v zmysle týchto obchodných podmienok. V prípade neprevzatia  dodávky odberateľom má právo dodávateľ požadovať uhradenie všetkých prepravných nákladov od odberateľa.

6. Záruky. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v akosti obvyklej pre tento druh tovaru a prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre predaj konečnému spotrebiteľovi podľa noriem platných v SR. Záruka je vyznačená na každom balení. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neodbornou manipuláciou, nevhodným skladovaním (tovar vyžaduje skladovanie na suchom a chladnom mieste, so stálou teplotou a vlhkosťou) a nesprávnym použitím (neodborná aplikácia v rozpore s doporučeným návodom na použitie).

7. Reklamácie. Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať dodávku, najmä množstvo a odrodové zloženie a prípadné nedostatky reklamovať u dodávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí dodávky. Pri nedodržaní stanovenej lehoty dodávateľ uvedené námietky a nedostatky neuzná. Pri reklamácii kvality osív a hnojív je potrebné predložiť doklad o zaplatení a obal výrobku, na ktorom sú uvedené potrebné údaje - odroda, identifikačné číslo, dĺžka VP, počet semien, dátum výroby a spotreby (pri výsevných pásikoch ide o vnútorný fóliový obal). Reklamačný poriadok TU!. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu - ARS.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Internetový obchod  www.sedos.sk dáva kupujúcemu možnosť odstupiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní, vzorový formulár na odstúpenie bol doručený spolu s objednávkou na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom pri registrácií.

8.2. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uskutočnť nasledovnými spôsobmi:
8.2.1. Emailom na sedos@sedos.sk 
8.2.2. Telefonicky na kontaktné čísla uvedené na stránkach www.sedos.sk
8.2.3. Písomnou formou - listom na adresu spoločnosti.

8.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.

8.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

9. Platnosť. Tieto obchodné podmienky platia od 1.9.2022 pre internetový obchod  www.sedos.sk pre územie SR.

 

Záväzné obchodné podmienky dodávok pre Fyzickú osobu podnikateľa / Právnickú osobu :

1.Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na fyzické resp. právnické osoby podnikateľov - obchodníkov v maloobchodnom a veľkoobchodnom predaji, ktorí sú pri registrácii povinní uviesť svoje IČO, DIČ a IČ DPH ak sú platcami DPH ( ďalej len "odberateľ" ).

2.Zmluvný vzťah. Vyplnením a zaslaním internetovej objednávky z internetového obchodu  www.sedos.sk vzniká medzi spoločnosťou SEDOS s.r.o. (ďalej len dodávateľ) a odberateľom zmluvný vzťah podľa § 409 o kúpnej zmluve Obchodného zákonníka (zákon č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov), kde sa dodávateľ zaväzuje dodať objednaný tovar a odberateľ ho prevziať a zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu.

3. Kúpna cena je stanovená dohodou a rozumie sa ňou cena výrobkov s DPH vrátane poštovného a manipulačného poplatku. Z ceny výrobkov bez DPH firma SEDOS s.r.o poskytuje množstevné zľavy podľa výšky odberu nasledovne. Pri jednorázovom odbere tovaru v hodnote nad 150 € bez DPH 20% z ceny výrobkov, pri jednorázovom odbere tovaru v hodnote nad 700 € bez DPH 22% z ceny výrobkov, pri jednorázovom odbere tovaru v hodnote nad 1700 € bez DPH 24% z ceny výrobkov, pri jednorázovom odbere tovaru v hodnote nad 3400 € bez DPH 25% z ceny výrobkov. Pri získaní množstevnej zľavy je možná dodatková zľava 1 % pri osobnom odbere a 1% pri platbe v hotovosti. Pri dodávke výrobkov poštou je účtovaný manipulačný poplatok v hodnote 1,20 € a poplatok v závislosti od hmotnosti balíka : pre balík s hmotnosťou do 0,1 kg je poplatok za poštovné  2,20 € s DPH *, pri hmotnosti balíka od 0,11- 0,5 kg je poplatok za poštovné 2,55 € s DPH *, pri hmotnosti balíka od 0,51- 1,0 kg je poplatok za poštovné 3,36  € s DPH *, pri hmotnosti balíka od 1,10- 2,0 kg je poplatok za poštovné  4,45 € s DPH *, pri hmotnosti balíka od 2,01- 5 kg je poplatok za poštovné 4,80  € s DPH *, pri hmotnosti balíka od 5,01 - 10 kg je poplatok za poštovné 6,- € s DPH *, pri hmotnosti balíka nad 10 kg  je poplatok za poštovné 10,20 € s DPH *. 

4. Platobné podmienky. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodávateľovi splnením jeho záväzku - dodaním objednaného tovaru podľa týchto obchodných podmienok. Platba bude uskutočnená v hotovosti pri dodaní objednaného tovaru - na dobierku ak sa jedná o poštovú zásielku, alebo na základe osobného dohovoru prevodným príkazom.

5. Dodacie podmienky. Dodanie tovaru zabezpečí na vlastné náklady a nebezpečenstvo dodávateľ. Dodávateľ je povinný tovar baliť do obalov tak, aby sa zamedzilo poškodeniu tovaru pri doprave. Zmeny termínu a miesta dodania sú možné len po odsúhlasení obidvoma stranami. Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť odrodu, ktorá už nie je na sklade, podobnou odrodou; dodať aj čiastočnú dodávku, pričom na to odberateľa vopred upozorní a dohodne náhradný termín na úplné vybavenie objednávky.

6. Vlastnícke práva. Prechod vlastníckych práv na dodaný tovar prechádza na odberateľa zaplatením celkovej kúpnej ceny v zmysle týchto obchodných podmienok. V prípade neprevzatia  dodávky odberateľom má právo dodávateľ požadovať uhradenie všetkých prepravných nákladov od odberateľa.

7. Záruky. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v akosti obvyklej pre tento druh tovaru a prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre predaj konečnému spotrebiteľovi podľa noriem platných v SR. Záruka je vyznačená na každom balení. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neodbornou manipuláciou, nevhodným skladovaním (tovar vyžaduje skladovanie na suchom a chladnom mieste, so stálou teplotou a vlhkosťou) a nesprávnym použitím (neodborná aplikácia v rozpore s doporučeným návodom na použitie).

8. Reklamácie. Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať dodávku, najmä množstvo a odrodové zloženie a prípadné nedostatky reklamovať u dodávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí dodávky. Pri nedodržaní stanovenej lehoty dodávateľ uvedené námietky a nedostatky neuzná. Pri reklamácii kvality osív a hnojív je potrebné predložiť doklad o zaplatení a obal výrobku, na ktorom sú uvedené potrebné údaje - odroda, identifikačné číslo, dĺžka VP, počet semien, dátum výroby a spotreby (pri výsevných pásikoch ide o vnútorný fóliový obal). Reklamačný poriadok TU!.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Internetový obchod  www.sedos.sk dáva kupujúcemu možnosť odstupiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní,vzorový formulár na odstúpenie bol doručený spolu s objednávkou na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom pri registrácií.

8.2. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uskutočnť nasledovnými spôsobmi:
8.2.1. Emailom na sedos@sedos.sk 
8.2.2. Telefonicky na kontaktné čísla uvedené na stránkach www.sedos.sk
8.2.3. Písomnou formou - listom na adresu spoločnosti.

8.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.

8.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9. Platnosť. Tieto obchodné podmienky platia od 1.9.2022 pre internetový obchod  www.sedos.sk pre územie SR.

* Cena poštovného je stanovené podľa aktuálneho cenníka služieb Slovenskej pošty platného od 1.3.2022